Privacy policy

Waldon neemt confidentialiteit serieus.

Over dit privacybeleid

Deze privacyverklaring betreft u: ‘u’ dat wil zeggen

 • de vertegenwoordiger van een bedrijf dat klant is bij Waldon;
 • een personeelslid van een bedrijf dat klant is bij  Waldon;
 • een persoon die contact opneemt met Waldon om uitleg te krijgen over onze diensten;
 • een bezoeker van onze website;
 • een persoon die een tevredenheidsenquête invult of deelneemt aan een wedstrijd; 
 • een persoon die zich abonneert op onze nieuwsbrieven of die downloads aanvraagt van documenten die wij publiceren;
 • een persoon die solliciteert voor een job;
 • of elke andere persoon die een relatie heeft met Waldon.

Voor elk van deze personen is Waldon verplicht om persoonlijke gegevens te verwerken. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type relatie dat wij met u hebben, en daarom kan deze mededeling slechts gedeeltelijk op u van toepassing zijn. Hierbij herinneren we u aan de principes die van toepassing zijn op de verwerking van dergelijke gegevens.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

1. Uw privacy: daar waken we samen over

Wij van Waldon vinden uw privacy belangrijk. Heel belangrijk. We verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en wettelijk correcte manier. In deze privacyverklaring leggen we u uit waarom en hoe we dat doen, maar we vertellen u ook wat u kan doen om ons daarbij te helpen. Want over uw privacy waken we samen.

Uw privacy, een uiterst kostbaar goed

In het kader van onze dienstverlening is het onze taak om bepaalde gegevens van u te verzamelen, bij te houden en te verwerken. We doen dat altijd met de allergrootste zorg, op volledige transparante manier én natuurlijk ook binnen het kader van de wetgeving. Soms schakelen we ook uw hulp in, omdat we samen waken over uw privacy.

Wie bent u?

Deze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen die in contact komen met Waldon. Deze Privacyverklaring is niet bestemd voor rechtspersonen.

Wie zijn wij?

Wij, dat zijn alle medewerkers van Waldon. Waldon is bedrijfstak wan AG Beyond NV, volledig eigendom van AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel in B-1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, BTW BE 0894.469.761 (RPR – Brussel). Wettelijk gezien is AG Beyond, door haar bedrijstak “Waldon” de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij bepalen waarom (voor welke doeleinden) en hoe (met welke middelen) we uw gegevens verwerken. En dat betekent ook dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens. Hebt u vragen voor ons over uw privacy? Mail of schrijf ons en onze ‘data protection officer’ of ‘DPO’, dat is onze specialist ter zake, neemt binnen de maand met u contact op.

AG Beyond - Waldon, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, Dpo@waldon.be.

Over welke wet gaat het precies?

Het gaat om de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking vanpersoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening   gegevensbescherming).

Deze Europese verordening is ook het voorwerp geweest in een Belgische wet: de wet van 30/07/2018 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Uw privacy, daar hebt u iets over te zeggen

2.1 Waarom?

Simpel: het gaat over u.

Uw naam, foto, telefoonnummer, gebruikersnaa, contractnummer, e-mailadres, … zijn gegevens die tot het eigendom van u als persoon behoren. Daarom noemen we ze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens houden we bij van u en waarom?

We houden verschillende soorten gegevens van u bij. Zo kunnen wij u identificeren, (veilig) contact met u opnemen en u onze diensten aanbieden.

Zo verwerken we uw identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, telefoonnummer, e-mailadres enzovoort, maar ook technische gegevens zoals identificatiegegevens over de toestellen die u gebruikt (bijvoorbeeld een IP-adres). Kortom: alles wat Waldon kan helpen om te herkennen dat u het wel bent.

In het kader van ons dienstenaanbod moeten we mogelijks andere gegevens verzamelen die nodig zijn voor onze wellbeing programma's, zoals: uw leefgewoonten, uw sportactiviteiten, uw gezinssituatie,...

Om sommige van onze diensten te kunnen uitvoeren, moeten we misschien ook gegevens over uw gezondheid verzamelen, maar dat gebeurt enkel als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming geeft.

Wij verwerken de volgende gevoelige gegevens niet: gegevens over ras en etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, maar ook genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, gegevens over gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid.

De toegang tot die gegevens is beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ze mogen ze ook enkel verwerken om het doel te bereiken waarvoor u toestemming hebt gegeven.

2.2 Wat?

Als u wil, kunt u uw gegevens inkijken en laten verbeteren. In bepaalde gevallen kunt u ze zelfs laten verwijderen. Soms kunt u zich ook verzetten tegen bepaald gebruik van uw gegevens, weigeren dat ze volledig automatisch verwerkt worden of vragen om ze over te dragen aan u of aan een derde partij. U kunt zich ook altijd verzetten tegen het ontvangen van commerciële informatie over onze producten en diensten.

U kunt uw gegevens inkijken. Wat betekent dat?

U kunt ons vragen:

 • of wij van u persoonsgegevens verwerken of niet;
 • waarom (voor welke doeleinden) wij ze verwerken;
 • welke categorieën van persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • met welke categorieën van ontvangers wij uw gegevens delen;
 • hoelang wij uw gegevens bewaren;
 • om u meer informatie te geven over de rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissen, ...) of over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • wat de aan de geautomatiseerde verwerking (inclusief profilering) van bepaalde van uw persoonsgegevens onderliggende logica is.

U kunt uw gegevens laten verbeteren. Wat betekent dat?

Dat we ons uiterste best doen om de gegevens die we van u bijhouden zo correct en volledig mogelijk op te slaan. Maar mocht u toch nog vaststellen dat ze onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u vragen om ze te laten verbeteren. We doen dat met veel plezier.

U kunt uw gegevens laten verwijderen. Wat betekent dat?

Dat u het recht hebt om vergeten te worden.

U kunt aan ons vragen om de persoonsgegevens die we van u bijhouden, te wissen. Dat is mogelijk als:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • u ons de toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken en u beslist om die in te trekken;
 • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw gegevens en wij geen reden hebben om daar niet op in te gaan;

Let op: in sommige gevallen kunnen we er niet onderuit en hebben wij het recht om uw gegevens toch te blijven bewaren. Dat is zo wanneer we een wettelijke verplichting moeten naleven bijvoorbeeld.

U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wat betekent dat?

Dat u ons kunt vragen om in te grijpen als u vindt dat:

 • een persoonsgegeven niet juist is en wij nog bezig zijn met na te kijken of het juist is;
 • we uw gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Let op: in sommige gevallen kunnen we er niet onderuit en hebben wij het recht om uw gegevens toch te blijven verwerken. Dat is zo wanneer u ons laat weten dat de beperking niet meer nodig is, maar ook wanneer we uw gegevens moeten verwerken om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Het kan ook zijn dat de verwerking nodig is voor het algemeen belang of om de rechten van een natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

U kunt weigeren dat beslissingen genomen worden die uitsluitend gebaseerd zijn op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. Wat betekent dat?

Dat een beslissing niet enkel mag gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens inclusief profilering, indien ze rechtsgevolgen kan hebben die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kan hebben op u. De wet voorziet dat, maar ook wij geloven daar heel sterk in.  We vinden dat de beste dienstverlening het gevolg is van een individuele aanpak van elk dossier.

Omdat we weten welke impact onze beslissingen kunnen hebben op uw leven, zorgt Waldon altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en garandeert Waldon dat ze geen rechtsgevolgen teweegbrengen voor u of geen aanzienlijke impact op u hebben. In de andere gevallen garanderen wij u dat onze beslissingen:

 • noodzakelijk zijn om het contract tussen ons en u af te sluiten of uit te voeren; of
 • gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke toestemming; of
 • wettelijk toegestaan zijn.

Let op: als we werken met beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op een geautomatiseerde verwerking inclusief profilering, en rechtsgevolgen teweegbrengen voor u of een aanzienlijke impact op u hebben, dan laten we u dat weten. We vertellen u ook waarom we die beslissing nemen en wat de verwachte gevolgen zijn. Hebt u hier vragen over of bent u niet akkoord met de beslissing (behalve als het gaat om een verwerking die wettelijk toegestaan is), geef het door aan uw gesprekspartner bij Waldon.

U kunt vragen om uw gegevens naar u of naar een derde partij over te dragen. Wat betekent dat?

Dat u ons kunt vragen om uw gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Let op: U kunt dit vragen als (1°) u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens of als de verwerking nodig is bij de uitvoering van een overeenkomst, en (2°) als het om een geautomatiseerde verwerking gaat.

U kunt uw toestemming intrekken. Wat betekent dat?

Stel: u gaf ons toestemming om uw gegevens te verwerken, maar wil die beslissing herzien. Dat kan.

Let op: Als u uw beslissing herziet, betekent dat niet dat we de verwerking van uw gegevens die al gebeurd is, laten wegvallen. Ze blijft geldig. Maar het kan ook zijn dat het doordat u uw toestemming intrekt voor Waldon onmogelijk is om het doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek om een tussenkomst.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wat betekent dat?

Als u vindt dat wij uw gegevens niet mogen verwerken, dan kunt u daar op ieder ogenblik bezwaar tegen maken. Dat kan als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op het algemeen belang of een gerechtvaardigd belang aan onze zijde.

Let op: In sommige gevallen kunnen we geen rekening houden met dat bezwaar. Dat is zo als ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan het uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van prospectie. Wat betekent dat?

Dat u ons altijd, op ieder ogenblik en zonder kosten, kunt laten weten dat u niet wil dat wij uw gegevens verwerken in het kader van prospectie. U kunt ons ook melden dat wij geen profilering mogen doen met uw gegevens als die verband houdt met prospectie.

Let op: Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken in het kader van prospectie, vergeet niet om de cookies (of andere gelijkaardige technologieën) op onze websites en mobiele apps uit te schakelen. Doe het ook op onze pagina’s op sociale media om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld via deze cookies die u voordien eventueel zelf zou hebben aanvaard. Meer informatie over de werking van cookies en over hoe u deze kunt aanvaarden of uitschakelen, vindt u in onze Cookie Policy op www.waldon.be/nl (via de knop ‘Cookies’ onderaan de pagina).

2.3 Hoe?

Het is niet moeilijk. Stuur ons een mail of een brief samen met een recto kopie van uw identiteitskaart. Onze ‘data protection officer’ of ‘DPO’, dat is onze specialist ter zake, neemt binnen de maand met u contact op. AG Beyond - Waldon, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, Dpo@waldon.be

U bent diegene die beslist! 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil uitoefenen. Dan kunnen wij uw vraag correct behandelen, precies zoals u dat wenst. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, is het belangrijk dat u een kopie van uw identiteitskaart toevoegt.

3. Uw privacy, daar dragen wij (heel veel) zorg voor

3.1 Waarom?

Het is normaal dat wij gegevens bijhouden om u snel te kunnen bereiken en om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Maar we gebruiken ze ook om u commerciële informatie over onze producten en diensten te bezorgen die u interesseren. Daarnaast dienen uw gegevens o.a. ook om onze wettelijke verplichtingen na te komen en om onze interne processen te optimaliseren.

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde. Wat die doeleinden zijn en hoe we uw gegevens nu precies gebruiken, leest u onder 3.2 (‘wat’).

We willen u snel bereiken en goed bijstaan. Wat betekent dat?

Dat we er alles aan doen om de gegevens die we van u bijhouden en verwerken zo accuraat mogelijk te maken. Hoe we dat doen, leest u onder 3.3 (‘hoe’).

3.2 Wat?

Als wij met uw gegevens aan de slag gaan, dan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Maar wat doen we nu precies met uw gegevens? Heel wat: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

 

We verwerken uw gegevens met de allergrootste zorg. Wat betekent dat?

Dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een juridische basis en voor specifieke doeleinden.

Welke zijn deze juridische basissen?

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen, bijvoorbeeld als we:

 • de opportuniteit willen analyseren om een overeenkomst in het kader van de reeds gesloten overeenkomst met Waldon te sluiten en/of de voorwaarden die hieraan moeten gekoppeld worden;
 • verzekeringscontracten sluiten, beheren en uitvoeren die deel uitmaken van het gamma van producten en diensten aangeboden door Waldon, inclusief het beheer van de klantrelatie;
 • een historiek van de (recentste) contactmomenten bijhouden om de frequentie ervan te kennen en op een aanvaardbaar peil te houden;
 • uw voorkeuren bewaren, dat wil zeggen of en hoe Waldon u mag contacteren om u informatie, publiciteit of voorstellen te bezorgen;
 • een dienst uitvoeren die u hebt gevraagd, bijvoorbeeld door zelf online uw gegevens aan ons mee te delen om in te tekenen op de newsletter, zich kandidaat te stellen of om een offerte te vragen. In dat geval verwerken we de door u meegedeelde gegevens om u de newsletter te bezorgen of uw kandidaatstelling te verwerken of de gevraagde offerte op te sturen.

Maar het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken om redenen die ons gerechtvaardigd belang betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respecteren van uw privacy. Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen.

We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld om:

 • goederen en personen, maar ook de informaticanetwerken en -systemen van Waldon te beschermen;
 • alle misbruiken te melden die de financiële toestand, de resultaten en/of de reputatie van Waldon ernstige schade  (kunnen) toebrengen;
 • te bewaken en te controleren;
 • een totaalbeeld van de klanten te maken (bijvoorbeeld statistieken opmaken over onze klanten om te weten wie ze zijn en hen beter te leren kennen);
 • onze activiteiten en administratieve kennis op te volgen van de verschillende personen die in relatie staan met Waldon, waardoor, indien nodig, dossiers  of andere partijen kunnen worden geïdentificeerd;
 • de interne processen van Waldon te testen, evalueren, vereenvoudigen, optimaliseren en/of automatiseren om ze efficiënter te maken ;
 • de onlinesystemen om uw gebruikerservaring te verbeteren te testen, evalueren, vereenvoudigen en optimaliseren (bijvoorbeeld: bugs op onze websites en mobiele apps oplossen, u contacteren om technische problemen op te lossen als we hebben vastgesteld dat u begonnen bent met het online invullen van uw gegevens om een bepaalde dienst te genieten, maar u dit proces niet hebt kunnen voltooien, …);
 • de producten te beheren en aan te passen;
 • te prospecteren;
 • nieuwe producten en diensten te ontwikkelen waarvan we weten dat ze nog beter zullen beantwoorden aan uw behoeften en wensen.

Tenslotte verwerken we uw persoonsgegevens ook in bepaalde gevallen als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen. We doen dat voor de specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.

We verwerken uw gegevens voor prospectie. Wat betekent dat?

We verwerken uw persoonsgegevens voor prospectie op basis van ons gerechtvaardigd belang.  We sturen u enkel voorstellen of offertes als we er vast van overtuigd zijn dat dit u echt interesseert en ten goede komt. We zouden u bijvoorbeeld willen informeren over de mogelijkheid om nieuwe diensten te bekomen (ofwel van Waldon, ofwel van Partners, ofwel van bedrijven die behoren tot de groepen waarvan Waldon lid is).

Hoe contacteert Waldon u voor prospectie?

In het kader van prospectie kan Waldon u contacteren via de gebruikelijke kanalen (bijvoorbeeld via telefoon of brief) of via elektronische kanalen zoals e-mail.

Met welke gegevens gaan wij aan de slag voor prospectie?

We vinden het belangrijk dat u weet dat we ook in deze context zorgzaam omgaan met uw gegevens. We gebruiken enkel gegevens voor prospectie als:

 • u ze ons rechtstreeks of onrechtstreeks hebt meegedeeld tijdens uw contacten met Waldon
 • we ze verkregen hebben tijdens interacties tussen u en ons (bijvoorbeeld over uw betalingsgewoonten bij facturen, …);
 • we ze verkregen hebben via cookies (en andere gelijkaardige technologieën) die u hebt aanvaard op de websites of mobiele apps van Waldon , inclusief de pagina’s van Waldon op sociale media (bijvoorbeeld de Facebookpagina van Waldon). Meer informatie over de werking van cookies en over hoe u deze kunt aanvaarden of uitschakelen vindt u in onze Cookie Policy op www.waldon.be (via de knop ‘Cookies’ onderaan de pagina).

Let op: Deze gegevens kunnen soms gecorrigeerd worden door een professionele dataleverancier (bijvoorbeeld Bisnode) om er zeker van te zijn dat we over correcte en recente gegevens beschikken.

Welke gegevens gebruiken wij niet voor prospectie?

Wij maken in geen geval gebruik van uw persoonsgegevens uit de bijzondere categorieën (bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid).

Hoe weten we dat we u voorstellen doen die u interesseren?

Om er zeker van te zijn dat u offertes ontvangt die u interesseren en het best aangepast zijn aan uw wensen en behoeften, kan Waldon ook gebruikmaken van uw persoonsgegevens voor profilering en beslissingen nemen op basis van het profiel gevormd in het kader van prospectie. Dit betekent dat:

 • wij algemene of specifieke profielen bepalen om uw behoeften en/of gedragingen beter te kunnen inschatten, zoals:
  • de categorie van  dienstengebruiker  waartoe u behoort;
  • de mate waarin bepaalde van uw eigenschappen overeenstemmen met een model (bijvoorbeeld: uw keuze van producten/diensten vertoont een gedrag waaruit kan worden afgeleid dat bepaalde andere producten of -diensten voor u nuttig zouden kunnen zijn);
  • de verwachtingen die u stelt in Waldon op het vlak van dienstverlening, bijvoorbeeld uw wens om altijd het initiatief te nemen wat diensten betreft, uw wens om regelmatig feedback te ontvangen over  gevraagde diensten, ...
 • wij de signalen volgen die u hebt gegeven over de producten die door of via Waldon  worden voorgesteld, bijvoorbeeld:
  • de deelname aan een wedstrijd;
  • de uitvoering van een simulatie;
  • het gebruik van een applicatie;
  • het verzoek om informatie (bijvoorbeeld een brochure over  onze diensten);
  • de toekomstige gebeurtenissen;
 • wij het overzicht onderzoeken van de producten en diensten waarover u beschikt, om u eventueel een voorstel te doen met een reeks soortgelijke producten en diensten die misschien een globaal voordeel opleveren;
 • wij meten of u een product of dienst (sub)optimaal gebruikt, om u eventueel andere producten of diensten te kunnen aanbieden die beter overeenstemmen met uw persoonlijke situatie.

Let op: In bepaalde specifieke gevallen moeten we uitdrukkelijk uw toestemming vragen om u offertes en voorstellen te bezorgen. Bijvoorbeeld als u online een dienstenofferte aanvraagt of deelneemt aan een wedstrijd.

We verwerken uw persoonsgegevens voor profilering voor de doeleinden die we hierboven in 3.2. hebben beschreven. Wat betekent dat?

We verwerken uw persoonsgegevens soms voor profilering en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen.

Wat is profilering precies?

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten over het individu te evalueren. We analyseren of voorspellen bijvoorbeeld elementen over zijn/haar rendement op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, lokalisatie of verplaatsingen. In de mate van het mogelijke gebruiken we enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

Waar baseren we ons op?

Dat hangt af van het doel van de profilering. Het kan gaan over:

 • de noodzaak om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen te nemen op uw verzoek; een wettelijke, reglementaire of administratieve verplichting;
 • ons gerechtvaardigd belang. In dat geval streven we ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respecteren van uw privacy. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens verwerken voor profilering in het kader van prospectie of in het kader van de automatisering van de interne processen;
 • uw toestemming

Omdat we weten welke impact onze beslissingen kunnen hebben op uw leven, zorgt Waldon altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst in elk dossier en garandeert Waldon dat ze geen rechtsgevolgen teweegbrengen voor u of geen aanzienlijke impact op u hebben. In de andere gevallen garanderen wij u dat onze beslissingen:

 • noodzakelijk zijn om een contract tussen ons en u af te sluiten of uit te voeren;
 • gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke toestemming; of
 • wettelijk toegestaan zijn.

Let op: als we werken met beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op profilering en rechtsgevolgen teweegbrengen voor u of een aanzienlijke impact op u hebben, dan laten we u dat weten. We vertellen u ook waarom we die beslissing nemen en wat de verwachte gevolgen zijn. Hebt u hier vragen over of bent u niet akkoord met de beslissing (behalve als het gaat om een verwerking die wettelijk toegestaan is), geef het door aan uw contactpersoon bij Waldon.

3.3 Hoe?

Met de allergrootste zorg. Niet iedereen binnen Waldon heeft toegang tot uw gegevens. Enkel mensen die uw dossier behandelen, kunnen ze raadplegen en verwerken. Deze mensen hebben een strikte geheimhoudingsplicht en gaan er heel bewust mee om. Maar er is meer: onze gespecialiseerde teams zorgen ervoor dat het technisch gezien onmogelijk is dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. We bewaren ze ook niet langer dan nodig en zoals wettelijk voorzien.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens onder meer wanneer:

 • u bij ons klant wordt;
 • u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;
 • u onze diensten en producten gebruikt;
 • u zich abonneert op onze newsletters, ingaat op onze uitnodigingen (conferenties, ...), deelneemt aan wedstrijden, …;
 • u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
 • uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door:
  • gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, vennootschappen van de groepen waar Waldon deel van uitmaakt);
  • of professionele dataleveranciers (bijvoorbeeld Bisnode);
 • u door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens   vermelden).
 • u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze websites (inclusief onze pagina’s op sociale media) en onze mobiele toepassingen, bijvoorbeeld wanneer u:
  • ons gegevens meedeelt tijdens het intekenen op de newsletter van Waldon;
  • online uw gegevens invult om uw kandidaatstelling in te dienen voor een vacature bij Waldon;
  • uw gegevens invult in de ‘privézones’ van de website of van onze websites; en
  • u één van onze websites bezoekt of gebruikmaakt van één van onze mobiele apps via de cookies en andere technologieën (meer informatie over de cookies vindt u in onze Cookiebeleid op www.waldon.be (via de knop ‘Cookies’ onderaan de pagina)).

In sommige gevallen gebruiken we ook gegevens die we verkregen hebben van externe bronnen. Dit zou ook zo kunnen zijn voor professionele dataleveranciers (bijvoorbeeld Bisnode), om gegevens te verbeteren (bijvoorbeeld bij het verbeteren van spellingsfouten in uw adres) en om gegevens te verrijken (bijvoorbeeld wanneer het gaat over de samenstelling van uw gezin).

Let op: Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, hebt u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We gaan heel zorgzaam om met uw gegevens.

We beperken de toegang. Wat betekent dat?

Dat enkel personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Zij moeten bovendien een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

Naast onze eigen medewerkers kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan andere personen, zoals een technisch adviseur of een verwerker.

De verwerkers van Waldon zijn gespecialiseerde partners, op wie we een beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te verschaffen in het kader van uw contract. Het kan gaan om:

 • in sommige gevallen, distributietussenpersonen met wie we samenwerken;
 • in sommige gevallen, distributietussenpersonen met wie we samenwerken;
 • de partenaires avec qui nous développons des programmes de bien-être;
 • de partenaires avec qui nous développons des études et/ou enquêtes spécifiques ;

Het kan ook gaan om andere verwerkers, bijvoorbeeld:

 • advocaten  en andere adviseurs;
 • IT-dienstverleners;
 • marketing- en communicatiebureaus.

Let op: Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. Waldon ziet er in het bijzonder op toe dat die verwerkers:

 • enkel over de gegevens kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren;
 • zich er ten aanzien van Waldon toe verbinden die gegevens enerzijds op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en anderzijds alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

Wij delen uw gegevens ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als een gerechtvaardigd belang dat wettigt. In dat geval zien we erop toe dat:

 • deze personen enkel beschikken over de gegevens die we contractueel of wettelijk verplicht zijn mee te delen of die verschaft worden op basis van een gerechtvaardigd belang dat de gegevensoverdracht rechtvaardigt;  en
 • deze personen er zich tegenover Waldon toe verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze gegevens hen werden bezorgd.

We kunnen uw gegevens doorgeven aan

 • externe ondernemingen die diensten aan u kunnen verlenen die gelinkt zijn aan de prestatie van Waldon;
 • ondernemingen die ons technisch ondersteunen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

We kunnen de (verzekerings)tussenpersoon waarop u beroep deed voor informatie over Waldon, op de hoogte houden van de stand van uw contract en van eventuele aanvullende (verzekerings)behoeften die u zou hebben, met uitsluiting van andere persoonsgegevens.

Soms dragen we gegevens over naar het buitenland? Waarom?

Soms is het ook mogelijk dat wij uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) naar een land dat misschien niet een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens kan garanderen. In deze gevallen beschermt Waldon uw gegevens door de IT-beveiliging te vergroten en door contractueel een verhoogd beveiligingsniveau te eisen van zijn internationale tegenpartijen. 

We doen er op technisch vlak alles aan om uw gegevens te beschermen. Wat betekent dat?

Dat wij technische middelen en gespecialiseerde teams hebben die zich toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens. Op die manier willen we vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Let op: Onze internetsites en mobiele applicaties kunnen soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren,…) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Niet langer dan nodig. We maken enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin er een specifiek doeleinde is. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens bewaard worden gedurende de volledige looptijd van het contract, de wettelijke verjaringsperiode en elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hebt u vragen voor ons over uw privacy?

Mail of schrijf ons. Onze ‘data protection officer’ of ‘DPO’, dat is onze specialist ter zake, neemt binnen de maand met u contact op. AG Beyond - Waldon, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, Dpo@waldon.be.

Hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw privacy?

Dan is dit het juiste aanspreekpunt:

Gegevensbeschermingsautoriteit,  Drukpersstraat  35,  1000  Brussel,  contact@apd-gba.be, +32 2 274 48 00

Ook online dragen wij zorg voor uw gegevens. Wat betekent dat?

Dat we een cookiebeleid hebben zoals u mag verwachten. Als u naar een van onze internetsites surft of gebruikmaakt van een van onze mobiele apps, kunt u kiezen om al dan niet onze cookies (en andere technologische middelen die gegevens en informatie verzamelen over uw surfgedrag) te aanvaarden. Voor meer informatie hierover, surf naar www.waldon.be en klik op de knop ‘Cookies’ onderaan de pagina.

U kunt altijd op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze Privacyverklaring. Wat betekent dat?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. We zorgen er steeds voor dat u online de meest recente versie van deze Privacyverklaring kan raadplegen. Via de internetsite van Waldon www.waldon.be en eventueel via andere gebruikelijke communicatiekanalen houden we u hiervan op de hoogte

Hou me op de hoogte