Gebruiksvoorwaarden

Goed om te weten als je onze website bezoekt.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden: 

A. Niet vertrouwen op informatie

De informatie op deze website of die u via deze website verkrijgt, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod van producten of diensten. De verstrekte informatie zal enkel een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De uitgever van deze site is:

AG Beyond NV (hierna genoemd onder zijn bedrijfstak naam of met een van de handelsbenamingen waaronder de vennootschap AG Beyond NV haar activiteiten op de markt uitvoert).
Bd. Emile Jacqmain, 53, B-1000 Brussel - België. 

RPR, Brussel - BTW BE 0894.469.761.

De informatie op deze site is van algemene aard en is niet bedoeld om gepersonaliseerd advies van welke aard dan ook te geven.  Zij mag niet worden beschouwd als van toepassing op persoonlijke of specifieke situaties. Ze vormt geen persoonlijk advies.

Als u specifiek of persoonlijk advies wenst, kunt u een e-mail sturen naar hello@waldon.be.

Deze site bevat alleen algemene informatie. De voorwaarden die van toepassing zijn op elk contract, bepalen in voorkomend geval de omvang van de diensten.

Waldon zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Waldon kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.  

B. Aansprakelijkheid van Waldon

Waldon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet of fraude.  

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen voor Waldon geen enkele bemiddelingsrelatie tussen u en de desbetreffende derde(n) tot stand. Waldon kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze websites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van die websites. Waldon draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Waldon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van die informatie.

C. Aansprakelijkheid van derden

Elk onwettig of verboden gebruik van de website/applicatie, waardoor bijvoorbeeld schade wordt veroorzaakt aan de gebruikte softwareprogramma’s of de ter beschikking gestelde gegevens, ongeacht of dit gebeurt via een virus, de vernietiging en/of manipulatie van gegevens, leidt tot burger- en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

D. Intellectuele eigendomsrechten van Waldon

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website/applicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Waldon of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gebruikt, en enkel op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Waldon is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

E. Uw privacy

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze website, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door Waldon, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel): 

AG Beyond NV - Bd. Emile Jacqmain, 53, B-1000 Brussel - België. 

RPR, Brussel - BTW BE 0894.469.761.

Meer informatie over hoe Waldon omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacyverklaring van Waldon die u vindt op www.waldon.be/nl (door te klikken op de knop ‘Privacy’ onderaan de website).

Meer informatie over het cookiebeleid van Waldon vindt u in de Cookie Policy van Waldon die u vindt op www.waldon.be/nl (door te klikken op de knop ‘Cookies’ onderaan de website).

Hou me op de hoogte