Hillewaere Groep trekt voluit de kaart van datagedreven welzijnsbeleid

Werknemersbehoeften bepalen
Hillewaere Groep

Dit was de vraag

Door overnames was het personeelsbestand uitgegroeid tot maar liefst 200 medewerkers. Recent ging de groep van start met de voorbereiding en planning voor een strategisch welzijnsbeleid voor iedereen. Voor de uitrol, het actieplan dus, wilde de organisatie zich beroepen op recente, accurate gegevens over het algemene welzijnsniveau. Maar welke data moest Hillewaere Groep verkrijgen? En hoe kon ze een zo hoog mogelijke responsgraad nastreven, zodat de verkregen data zo relevant mogelijk was? 

De samenwerking in een notendop

Hillewaere Groep zorgde altijd al voor haar medewerkers, maar lang bleef het bij losstaande initiatieven. Om het personeel op duurzame wijze te ondersteunen, ging de organisatie in zee met Waldon. In cocreatie met hen deden we een welzijnsbevraging van A tot Z. Resultaat van deze datagedreven benadering? Een organisatiebreed verslag met waardevolle data, afzonderlijke rapportering voor de verschillende kantoren én een individueel en vertrouwelijk rapport voor elk personeelslid.

Het verhaal

Geen verplicht nummer, wel een langetermijnvisie

Wat betreft werknemerswelzijn was Hillewaere Groep niet aan haar proefstuk toe. In het verleden was de organisatie al met enkele afzonderlijke welzijnsinitiatieven gestart, maar die worden doorgaans snel vergeten. Vanwege de snelle groei binnen een zeer kort tijdsbestek, wilde ze een strategisch actieplan rond welzijn op poten zetten. Dit moest wel gefundeerd zijn met data vanuit de groep zelf. Zo geloofde Hillewaere Groep dat ze écht op duurzame wijze in haar mensen kon investeren. En dat binnen elk welzijnsdomein. Het was dus van meet af aan duidelijk dat het welzijn van het personeel geen verplicht nummer is. 

"De geschiedenis heeft ons geleerd dat losse initiatieven snel een stille dood sterven. Nu pakken we het anders aan: we willen op lange termijn positieve impact creëren, en kijken hoe we projecten kunnen incentiveren."

Nancy Van Cauwenbergh
HR Manager, Hillewaere Groep

Deze visie sluit natuurlijk naadloos aan op de holistische werkwijze binnen Waldon. En dat houdt meer in dan het feit dat we inzetten op alle facetten van welzijn. Zo beperken we ons voor onze welzijnsbevraging (My WellRi) niet tot de wettelijk verplichte vijf A’s  — arbeidsorganisatie, -inhoud, -omgeving, -voorwaarden en -relaties. Om veel breder en dieper te kunnen peilen naar actuele noden en verwachtingen, is onze enquête gestoeld op een uniek, evidence-based welzijnsmodel. Ook bij Hillewaere Groep werd bevestigd: onze benadering is een opportuniteit om het welzijn van de organisatie, het management en het personeel in kaart te brengen. De resultaten van deze nulmeting is telkens het startpunt van gerichte acties en inspanningen. 

Duidelijke communicatie voor een hoge werknemersbetrokkenheid

My WellRi bevraagt niet alleen het welzijn van een werknemer binnen de professionele, maar ook binnen de persoonlijke context. Denk maar aan de slaapkwaliteit, voeding, zelfvertrouwen en allerhande informatie die ook voor Hillewaere Groep nuttig kon zijn. Aan waardevolle inzichten geen gebrek: de bevraging kende een responsgraad van niet minder dan 85%!

'Bij de uitrol van ons welzijnsbeleid wilden we allesbehalve betuttelend of belerend overkomen. Het moet in twee richtingen werken, of je maakt te weinig impact.'

Nancy Van Cauwenbergh
HR Manager, Hillewaere Groep

Waaraan we dit te danken hebben? Eerst en vooral werd er duidelijk gecommuniceerd waarom Hillewaere Groep dit onderzoek voerde. Medewerkers kregen concreet mee wat er met de resultaten zou gebeuren, en welke vervolgstappen zouden worden genomen. De algemene prioriteiten die uit de My WellRi waren voortgevloeid: de nood aan deconnectie, het verminderen van de werklast,  en meer aandacht voor de fysieke gezondheid.  Een andere enorme drijfveer was het individueel rapport dat de medewerkers zouden ontvangen. Dat bevatte aanbevelingen op maat, waarmee zij meteen aan de slag konden gaan. Want hoewel Hillewaere Groep uiteraard een faciliterende rol vervult, is het welzijn van een organisatie een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Nadat de algemene resultaten van de welzijnsbevraging waren gedeeld, werd een afzonderlijk team samengesteld van medewerkers en leidinggevenden – de welzijnsambassadeurs. Zij zouden het uitvoeren van de prioriteiten binnen een strategisch welzijnsbeleid actief in goede banen leiden. Met een eigen gewrapte tourbus ging het team op bezoek bij alle kantoren. Om de resultaten bekend te maken, maar ook om de lancering van het eigen, nagelnieuwe learning management system in de verf te zetten. Dit kon de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers enkel ten goede kon komen.

Hillewaere Groep Tourbus
Doorgedreven ontzorging en rapportering

Van voorbereiding en opstellen van de survey tot afstemming met het digitale team, de rapportering en de begeleiding voor het gebruik van het dashboard: Waldon nam alles voor haar rekening. Het dashboard met de resultaten en aanbevelingen blijft trouwens toegankelijk. Via ons eigen ecosysteem van wellbeing partners blijven we alle welzijnsinspanningen actief opvolgen, zonder dat Hillewaere Groep hier zelf naar op zoek moet. 

Ook in de toekomst blijven Hillewaere Groep en Waldon samenwerken. Zo zullen we in cocreatie een meerjarig actieplan opbouwen rond welzijn. Wordt dus zeker vervolgd! 

Hou me op de hoogte